Dit is een demo-winkel. Een geplaatste bestelling zal niet worden verwerkt.

Nederland Hufeisen Horseshoes Horseshoes

Leveringsvoorwaarden

Onze huisregel is heel simpel en duidelijk: iedere klant wordt een tevreden klant.
Daarom doen wij er alles aan om onze producten zo goed en origineel mogelijk te maken en bij onze klanten thuis te krijgen.
Natuurlijk gaat er ondanks alle controle en zorgvuldigheid bij ons ook wel eens iets mis. Wij doen dan ons uiterste best om dat zo snel mogelijk te herstellen. En daar gaan we heel ver in.
 
Het is een vereiste van de overheid om toch leveringsvoorwaarden te hanteren. We hebben deze hier onder opgenomen.
Maar als u een klacht heeft, dan is het sneller om een mailtje te sturen. Dan zoeken we uit wat er mis is gegaan en dan lossen we het op. (huisregel 1)
 
Luke
luke@goodluckhorseshoes.nl
 
 
 
1. Algemeen
 • Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hoefijzers.nl.
 • De klant accepteert deze voorwaarden op het moment dat hij/zij een bestelling doet (online, telefonisch of schriftelijk (ook email)), of anderszins een overeenkomst heeft gesloten met hoefijzers.nl.
 • Hoefijzers.nl heeft ten alle tijde het recht deze voorwaarden en tevens de inhoud van de hoefijzers.nl websites te wijzigen.
 • Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van hoefijzers.nl is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.
 • Hoefijzers.nl is bevoegd bij de uitvoering van de bestelling(en) van de klant gebruik te maken van derden.
 2. Aansprakelijkheid
 • Hoefijzers.nl draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van haar producten door de klant noch door de ontvanger van deze producten als geschenk.
 • U heeft de zorg om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is dient u hoefijzers.nl daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 10 dagen na aflevering schriftelijk op de hoogte te brengen.
 • Indien kan worden aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft hoefijzers.nl de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de faktuurwaarde ervan te restitueren.
 • Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen 10 dagen na aflevering aan hoefijzers.nl te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien het product ook daadwerkelijk retour komt bij hoefijzers.nl (te traceren zending).
3. Aanbiedingen en overeenkomsten
 • Alle aanbiedingen gelden op basis van beschikbaarheid.
 • Een overeenkomst komt slechts tot stad na acceptatie van uw bestelling door hoefijzers.nl. Hoefijzers.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd deelt hoefijzers.nl dit mee binnen vijf dagen na ontvagst van de bestelling.
 • De administratie van hoefijzers.nl geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de klant aan hoefijzers.nl vertrekte opdrachten en gedane betalingen en van door hoefijzers.nl verrichte leveringen. Hoefijzers.nl erkent dat electronische communictie als bewijs kan dienen.
 • De online orderbevestiging vermeldt in ieder geval de volgende informatie:
  •     een omschrijving van het product dat door de klant gekocht is en het aantal door de klant gekochte producten
  •     de prijs van het product
  •     klantgegevens als naam, klantnummer , faktuur- en afleveradres
  •     emailadres en tel. klant
  •     emailadres / telefoonnummer waar de klant met vragen omtrent de bestelling terecht kan.
 
4. Prijzen en betaling
 • Hoefijzers.nl behoudt zich het recht voor daar waar nodig prijswijzigingen door te voeren voor zowel haar eigen producten alsmede voor de verzendkosten. 
 • De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en administratie- en verzendkosten binnen Nederland.  
 • Betaling door de klant geschiedt bij voorkeur vooraf door middel van Ideal, Creditcard of PayPal. Betaling middels bankoverschrijving is ook mogelijk, in alle gevallen geldt een max. betalingstermijn van 7 dagen.
 • Indien wij de betaling niet hebben ontvangen kan de geluksgarantie niet worden geactiveerd.
 • Bij niet nakoming door de klant van hetgene omtrent betaling is overeengekomen, is hoefijzers.nl gerechtigd de overeenkomst met onmiddelijke ingang buitengerechtelijk te ontbinden of haar verplichtingen op te schorten, alsmede de klant zonder opgave van redenen de toegang tot het systeem van hoefijzers.nl te weigeren.
 
5. Levering en levertijden
 • Wijze van levering en geschatte leveringsduur staan vermeld in onze Veel Gestelde Vragen, tenzij er andere afspraken gemaakt zijn met de klant.
 • De door hoefijzers.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren danwel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
6. Eigendom van producten, beeldmerken etc.
 • Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van hoefijzers.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overenkomst geleverde zaken volledig aan hoefijzers.nl zijn voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van aflevering op ontvanger over.
 • Klant en/of ontvanger dient alle intellectuele en industriele eigendomsrechten die rusten op de door hoefijzers.nl geleverde zaken geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
 
7. Klantgegevens (Wet Bescherming Persoonsgegevens )
 • Door de klant ingevoerde persoonlijke gegeven zullen worden opgenomen in een bestand. Deze gegevens zullen uitsluitend worden gebruikt voor de uitvoering van de bestelling van de klant.
 • Betaalgegevens zoals creditcard-, bank- en girorekening gegevens van de klant zullen door hoefijzers.nl in geen enkel bestand worden opgeslagen.
 • De klant kan desgewenst inzage krijgen in de gegevens die door hoefijzers.nl over de persoon van de klant worden opgenomen in het bestand van hoefijzers.nl. De klant is gerechtigd wijziging van de gegevens te verlangen indien deze gegevens niet correct zijn.
   
8. Overmacht
 • Hoefijzers.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld (voorbeelden hiervan zijn: brand, systeem/netwerkstoring, ernstige transportvertraging bv. door slecht weer, staking of het niet tijdig aanleveren van materialen door leveranciers).